Tanıtım | Yönetim | Tüzük | Üyelik Şartları | Komisyonlar | Görevler | İletişim
 
Ana Sayfa
Haberler
Basın Bültenleri
Sivil Toplum Örgütleri
  Anket
Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ Hakkındaki Görüşleriniz?
Çok memnundum
Memnundum
Memnun değildim
Fikrim Yok
 
   Tüzük

DOĞU ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1_Derneğin adı Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları derneğidir. Dernek merkezi Erzurum'dadır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2_Derneğin amacı T.C. Anayasasının öngördüğü ekonomik esaslara ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak Türkiye'nin ve Doğu Anadolu bölgesinin demokratik ve istikrarlı bir şekilde kalkınması için gerekli olan çalışmaların ve planların yapılmasına yardımcı olmak, gerektiğinde öngörülen ve plan ve çalışmaları devletin ilgili birimlerine sunarak yurdumuzun ve bölgenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırılmasına katkı sağlamak ve yardımcı olmaktır.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

MADDE 3_Dernek amaçlarını  gerçekleştirmek için;

A_ Bölge kalkınmasının temeli sayılabilecek sanayi yatırımlarının devlet ve özel teşebbüs tarafından, bölgede gerçekleştirilmesinin temini ile birlikte bölgenin önemli potansiyeli olan tarım ve hayvancılığın geliştirilip yerleştirilmesinin teminini sağlamak ve bu konuda köklü ve alt yapısı olan büyük ekonomik projeler geliştirmek amacı ile kamu kesimi de dahil bütün sanayici, işadamı, meslek ve bilim adamlarının demokratik  hukuk devletini ve hür teşebbüsünü korumak ve güçlendirmek üzere bir araya gelmelerini, hür teşebbüsün ülke ve bölge yararlarına uygun şekilde teşkilatlanmasını, aynı zamanda gelişmesini temin için gerekli çalışmaları yapmak, teşvik etmek.

B_ Piyasa ekonomisi prensiplerine uygun olarak hür teşebbüsün milli ekonomik ve sosyal yapıdaki hayati önemini belirtir. Yurt ve bölge kalkınmasında üzerine düşen görevi milli çıkarlarımıza ve bölge şartlarına uygun olarak yapılmasını teşvik eder.

C_ Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın ülkemizin ekonomik gücü içerisinde ve dünya örneklerinden de yararlanarak demokratik adil ve şeffaf devlet anlayışına uygun gelirin bütün yurt sathına ve Doğu Anadolu bölgesine eşit ve dengeli bir şekilde dağıtılmasının temini hususunda araştırmalar yaparak ilgili mercilere yardımcı olabilecek çalışmalar yapmak.

D_ Bölgenin eğitim ve öğretim sorunun ön planda ele alınmasının gereğine inanarak bölge geri kalmışlığının süratle izale edilmesi hususunda eğitim ve öğretimle ilgili, devletçe acil ve şok tedbirler alınması hususunda araştırmalar yapmak ve çalışmaları devlet mercilerine sunmak.

E_ Yurt kalkınmasının içinde bölge kalkınmasının dengeli, adil bir biçimde sosyal ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin gereğine, sermaye, emek ve hür teşebbüsün birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna inanarak devlet işçi ve işveren işbirliğiyle yurt ve bölge kalkınmasında en verimli ve faydalı bir biçimde gelişmesine yardımcı olmak.

F_ Yatırımların öncelikle yurt ve toplum yararına, gereken öncelik sıra ve şartlarda ihracatı teşvik ederek döviz sağlayacak yapıda ve bölge şartlarının önemli potansiyel alanlarına yöneltecek kalkınma planlarının ve ivedilikle yapılmalarını ve tatbik edilmelerini teşvik ve devlete tavsiye etmek.

G_ Bölgenin ticari ve sınai kuruluşlarının gerek Avrupa ülkeleri (AB) ve gerekse ülkeler nezdinde rekabet gücü yaratacak uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak.

H_ Yurt ekonomisi içerisinde bölge ekonomisinin yaygınlaşıp güçlenmesi için sanayici ve işadamlarımızın görüşlerinin alınarak kıymetlendirilmesi konusunda resmi mercilerle temas kurmak, bu görüş ve fikirlerin bölge kalkınması ile ilgili olarak yapılan plan ve projelerde tatbik edilmesini sağlamak hususlarında fikir ve görüş üretmeye  hazır bulundurulmasına öncelik etmek. Bölge ekonomisinin ve sanayisinin uyarıcı çalışmalarda bulunur.

I_ Amaç ve faaliyetleri için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, buroşür gibi vasıtalarından istifade eder. Bu hususlarda kurslar, seminerler, bölge toplantıları ve kongreler tertip eder.

J_ Halen mevcut ve ileride kurulabilecek yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, Ticaret ve Sanayi odaları,  borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, birlik ve bu kuruluşlarla doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kuracağı kuruluşlar vasıtası ile işbirliği yapar. 
      K_ Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkul tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her nevi ayni şura gibi haklar iktisap tesis, terkin ve fek edebilir. Bu muameleler yönetim kurulu kararları ile yapılabilir. 
       L_ Ekonomik araştırma konularını içeren bir vakıf kurabilir. 
      M_ Kadın girişimciliğinin ve istihdamının ülke yararı doğrultusunda artırılması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak; Toplumda  kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak, eğitim programları düzenlemek; Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde  ulusal ve uluslar arası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak; Girişimcilik bilincinin bölge çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde fon yaratacak fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.
       N_  Toplumdaki dezavantajlı kesimleri / toplulukları (Yaşlılar ve özürlüler) her alanda desteklemek, bu kesimlerin toplumsal alanda hakettikleri yeri alabilmeleri için gerekli eğitim programları düzenlemek; bu kesimleri desteklemek amacıyla Sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi, yeni ekipman sağlanması; Engelli İnsanlara has,  Özel okul veya merkezler, engellilere yönelik üretim merkezleri/atölyeleri açmak.

II- TEMEL FAALİYETLER;
a) Girişimci kadınlara, idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak,

KURUCULAR

MADDE 4_Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları, uyrukları (ekli listede) belirtilmiştir.

ASLİ ÜYELİK

MADDE 5_Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler derneğe asli üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş, derneğe üye olma hakları sürekli ve süreli olarak kısıtlanmamış ve T.C. tabiyetli olmaları gereklidir. Derneğe asli üye olmak için iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen üye adayı hakkında yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ile gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Kurcular derneğin asli üyeleridir. T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 6_Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu arzularını yazılı olarak  yönetim kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri gerekir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma dernekler kanununa göre Yönetim kuruluna aittir. Haysiyet divanı bu konuda tavsiye karar alabilir.

MADDE 7_

a)Derneğin tüzüğüne ve çalışmalarına uymadığı tespit edilen üyeler, dernek yönetim kurulunca, sebepleri ile birlikte dernek haysiyet divanına bildirilir. Haysiyet divanı üyenin çıkarılmasına karar verirse, bu karar haysiyet divanı tarafından yazılı olarak üyeye tebliğ edilir. Çıkarılan üye bu karara karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yönetim kurulu kararı ile genel  kurula itiraz edebilir. İtirazı ilk genel kurulda karara bağlanır.

b)Derneklere üye olma hakkını sürekli ve geçici kaybedenler, aidat ve/veya katılım paylarını  ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurula kabul edilmeyenler, etmiş sayılır. Bu hallerde üyenin sadece, üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş bulunduğu sebebine dayanarak sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden itibaren gün içinde Yönetim kurulu kanalı ile yapılır. İtiraz ilk genel kurulda karar bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde yönetim kurulu üyenin kaydını siler.

ŞEREF ÜYELİĞİ

MADDE 8_Bilim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenler toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun kararı ile şeref üyeliği verilebilir.

Şeref üyeleri genel kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak ederler ancak oy kullanamazlar.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9_a)Genel kurul

                   b)Yönetim kurulu

                   c)Yüksek istişare konseyi

                   d)Yürütme komitesi

                   e)Genel sekreterlik

                   f)Haysiyet divanı

                  g)Denetleme kurulu

GENEL KURUL

MADDE 9_Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde, yahut dernek üyelerinin 1/5'nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırır. Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5'nin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.

KATILMA HAKKI_Genel kurula katılabilmek için bir önceki yıla ait ve/veya katılma payı borcu bulunmaması gerekir. Durum üye listeleri düzenlenmeden önce yazılı olarak üyelere duyurulur. En az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 10_Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üye listesini düzenler. Bir önceki yıla ait ve/veya katılma paylarını tam olarak ödememiş bulunan üyeler müteakip yılın genel kurullarına katılma hakkına haiz değildir.

Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıda birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Genel  kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USÜLÜ

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahalli mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca bildirilecek listedeki isim ve soyadlarının yazılı bulunduğu hizadaki yerlerini imzalayarak toplantı yerine girerler.

Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim  kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemesi, toplantının iptalini gerektirmez.

Açılışı müteakip toplantıya idare etmek üzere bir başkan, başkan vekili ve yeter katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını üyeler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'u tarafından görüşülür. İstenen hususların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11_Genel kurulun görev ve yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

a)Dernek organlarının seçilmesi

b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c)Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun

d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü.

e)Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

f)Derneğin federasyona katılması veya ayrılması

g)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekkül üye olarak katılması, yahut ayrılması

h)Derneğin fesih edilmesi

ı)Haysiyet divanının ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyeliğin sona erdirici sebeplerin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazlarının terk edilip, karara bağlanması

i)Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

MADDE 12_Yüksek istişare konseyi derneğin en yüksek danışma organıdır. Konsey Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri ile temayüz eden dernek asıl ve şeref üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşur. Sayı olarak tahditli değildir. Genel kurulca üç yıllığına veya iki dönem için seçilirler. Konsey ve yönetim eski başkanları ile yürürlükteki yönetim kurulu başkan ve üyeleri konseyin üyesidir. Konsey ilk toplantısında kendine bir başkan, iki başkan vekili ve bir noter üye seçer. Ayni üye iki kez üst üste başkan seçilebilir. Konsey yılda en az iki defa konsey başkanının daveti ile ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konularını müzakere ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyları ile karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, yönetim kurulunu bağlamaz. Yüksek istişare konseyi toplantılarının gündemin özelliğine göre sanayi ticaret ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar da ve vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri görüş teatisinde bulunmak üzere konsey başkanlığınca devamlı veya geçici olarak edilebilirler. Bu kişiler konsey oylamasına katılmazlar.

KONSEYİN BAŞLICA GÖREVLERİ

Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarının gözden geçirmek  ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

B_Dernek amaçlarına en iyi şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

C_Dernek çalışanlarını amaçları uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 13_Yönetim kurulu, genel kurulun dernek asli üyeleri arasından (3) üç yıl için gizli oyla seçeceği en az (5) beş asil, (5) beş yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel sekreter yönetim kurulunun tabi üyesidir. Yönetim kurulu her üç yılda yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla bir başkan, iki başkan vekili ve bir muhasip seçer. Yönetim kurulu başkanı üç defa üst üste seçilebilir. Üç yıl aradan sonra eski başkanın yeniden seçilmesi mümkündür.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14_Yönetim kurulu;

A_Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir.

B_Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

C_Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

D_Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

E_Bütçe doğrultusunda görüş aidatı, yıllık aidat ve üye katılma paylarını saptamak.

F_Kendi içinde bir yürütme komitesi seçmek ve yetkilendirmek.

G_Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

H_Genel sekreterin çalışma şartlarını tayin etmek.

a)Yönetim kurulunca verilen selahiyetler çerçevesinde derneği temsil etmek

b)Dernek teşkilatının başı olarak derneğin bilumum hizmet ve yükümlüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 17_Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkan tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mesleği ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:Giriş aidatı, üye aidatı ve katılma paylarından ibarettir.

MADDE 18_Üye aidatları aylık 100 TL. yıllık 1.200TL. dir. Giriş aidatları katılma payları serbest olup, makbuz karşılığında  tahsil edilir.

b)Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d)Bağışlar ve yardımlar

e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI

MADDE 19_Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur;

a)Üye kayıt defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

b)  Karar defteri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.

c)Genel ve giden evrak defteri;Genel ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

d)Gelir ve gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve toplanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e)Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri; bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu defterde işlenir.

f)Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Bu maddelerde sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL

MADDE 20_Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi yapılır, bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun sürelere ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılacak alındılar kullanılır. Alındı belgesinde, ödeme bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye bakanlığınca alındı sağlanamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındılar en büyük mülki amire onaylatarak kullanabilir.Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir.

HAYSİYET DİVANI

MADDE 21_Haysiyet divanı, genel kurulun asli üyelerin arasında üç yıl için seçer. Üç asil, üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tayin eder. Haysiyet divanı icap ettikçe toplanıp, kendisine yönetim kurulunca sunulan haklarda karar verir.

DENETLEME KURULU

MADDE 22_Derneğin mali faaliyetleri genel kurulca asli üyeler arasından üç yılda seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir denetleme kurulu tarafından denetlenir. Denetlene kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim kurulu ve genel sekreter kendilerinden istenen belge, defter ve bilgileri denetleme kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetim görevinin altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor  halinde yönetim kuruluna ve toplantılarda genel kurula sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 23_Derneğin iç denetimini dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde (Dernek tüzüğüne göre) getirilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği üyelerde dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim halinde genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konularak çıkarılabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 24_Tüzük hükümleri olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulma ve en geç on gün önce üyelere yazılı olarak bildirme kuralı ile genel kurulca değiştirilir.

Toplantının başlaması ile genel kurul yeterli çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliğinde karar çoğunluğu mevcut üyelerin 2/3'ünün oyudur.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 25_

a)Dernek kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az ikisinin toplantıya katılması şarttır.

b)Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 10. maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar bulunan üyelerin 2/3'ünün çoğunluğu ile alınır.

c)Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

ç)Dernek fesholduktan sonra derneğin bütün para ve malları benzer amaçla başka teşekküle veya vakfa devrolunur.

d)Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

e)Bu işlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

TÜZÜKTE AÇIK OLMAYAN HALLER

MADDE 26_Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar dernekler kanunu ile kanununun konuya ilişkin hükümlerine baş vurulur.  

 

 

 
  DOĞU ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Adres : Çaykara Caddesi Kırkpınar Apt. No:2/2 ERZURUM Telefon : 0(442) 234 99 97 Faks : 0(442) 234 99 98
 
 
doudounefrmagasin.com